انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته در ۱۹ بانک


«فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته» برای ۱۹ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به همراه فهرست تسهیلات، تعهدات کلان و تسهیلات غیرجاری دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» منتشر شد.

و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه های قبلی این بانک، آمار تسهیلات و تعهدات بانک های بزرگ «سرمایه و خاورمیانه» و «تسهیلات و تعهدات» اعلام شد. ۱۹ بانک و مؤسسه اعتباری به شرح زیر منتشر شد.

بانک ایران و ونزوئلا

بانک پاسارگاد

بانک پستی

بانک تجارت

بانک توسعه تعاون

بانک خاورمیانه

بانک رفاه کارگران

بانک سامان

بانک آبگرم

بانک سرمایه

بانک سینا

پیام های بانک قرز بل

بانک مهر قرض الحسنه ایران

بانک بازرگانان

بانک کشاورزی

بانک مسکن

بانک ملت

بانک صنعت و معدن

بانک گردشگری

همچنین اطلاعات «تسهیلات و تعهدات اصلی» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته» ۱۱ بانک باقیمانده دریافت و بررسی شده و متعاقبا منتشر خواهد شد.

بر این اساس، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای ۱۹ بانک و مؤسسه اعتباری به همراه فهرست تسهیلات، تعهدات کلان و تسهیلات غیرجاری دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» قابل مشاهده است. .

در اجرای تکلیف مقرر در بند یک بند «د» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر لزوم انتشار اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و کل تعهدات و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص ذیربط که توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پس از شناسایی مصادیق آن در شورای پول و اعتبار در پایان هر فصل و بر اساس تصمیم بانک مرکزی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود. در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار در این خصوص آمده است که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع یا افراد مرتبط با آن کمتر از هزار میلیارد ریال نمی باشد. مصادیق مشمول حکم مندرج در جزء یک بند «د» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد.

در پایان می توان تاکید کرد که این بانک در چارچوب مفاد و مصوبات قانونی فوق، آمار و اطلاعات «تسهیلات و تعهدات اصلی» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی کشور پس از بررسی ، تأیید و تلفیق، در پایان هر فصل از طریق ورودی در پایگاه داده خود در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.