انبساط ۳۷ درصدی خرید و فروش ملت در زمستان ۱۴۰۰


سخنگوی گمرک ذکر شد: خرید و فروش ملت در سه ماه قبلی منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ بوده کدام ممکن است همراه خود ۴۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۲ هزار تن کالا به خوب ارزش ۲۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۹ میلیون دلار، نسبت به زمستان ۹۹ اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۱۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ نسبت انبساط داشته است. در خوب ارزش

به گزارش وبسایت اینترنت درک نیوز؛ سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص خرید و فروش ملت در زمستان ۱۴۰۰ ذکر شد: اجتناب کرده اند مجموع خرید و فروش ۱۶۴ میلیون تنی ملت به خوب ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار، ۴۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۲ هزار تن کالا به خوب ارزش ۲۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۹ میلیون دلار درمورد به ۳ ماهه چهارم ۱۴۰۰. در مدت درست مثل سال قبلی اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۱۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۳۷ نسبت انبساط داشته است، با این حال اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۴ نسبت کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به پاییز ۹ نسبت افزایش خوب ارزش داشته است. فصل

لطیفی افزود: سهم صادرات ملت در فصل زمستان بالغ بر ۳۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۲ هزار تن کالا به خوب ارزش ۱۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۸ میلیون دلار بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۱۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۳۹ نسبت افزایش داشته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کشف شد. وزن آن نسبت به پاییز ۱۴۰۰ ۵ نسبت مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر خوب ارزش منصفانه نسبت انبساط داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات در فصل زمستان ذکر شد: در زمستان سال قبلی ۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ هزار تن کالا به خوب ارزش ۱۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱ میلیون دلار نسبت به مدت درست مثل سال قبلی اجتناب کرده اند گمرکات اجرایی ملت ترخیص شد. ۹۹، اجتناب کرده اند تذکر وزن ۲۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر خوب ارزش ۳۵ نسبت مرتفع است. در مقابل همراه خود فصل پاییز، انبساط همراه خود ۱ نسبت وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ نسبت اجتناب کرده اند تذکر خوب ارزش در کنار بود.

لطیفی در طولانی مدت تصریح کرد: کل صادرات ملت طی منصفانه سال در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۱۲۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۵ هزار دلار به خوب ارزش ۴۸ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ میلیون دلار همراه خود انبساط وزنی ۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ نسبت {بوده است}. نسبت اجتناب کرده اند تذکر ارزشی نسبت به ۹۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹ هزار تن محموله {بوده است}. خوب ارزش آن ۵۳.۱۳ میلیارد دلار بود کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۲۲ نسبت اجتناب کرده اند تذکر وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ نسبت افزایش داشت.