انبساط ۱۰ درصدی انواع چک برگشتی در اسفند ماه ۱۴۰۰


آمار چک برگشتی در اسفندماه ١۴٠٠ از طریق ملت نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۹.۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۲ نسبت افزایش را نماد می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، براساس آمار موسسه مالی مرکزی، بیش اجتناب کرده اند ٧ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٢٩٩۵ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١۴٠٠ از طریق ملت جایگزین شد کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ١١ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲.۶ نسبت افزایش نماد می‌دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش اجتناب کرده اند ٢ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار فقـره چک به ارزشی حدود ١۵۶٣ هزار میلیارد ریال جایگزین شد.

در اسفندماه سال قبلی، ۵۱.۱ نسبت اجتناب کرده اند انواع چک‌های جایگزین‌ای کل ملت در سه استان تهران، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی جایگزین شده است کدام ممکن است به همین ترتیب همراه خود ٣٣ نسبت، ۱۰.۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷.۳ نسبت بیش‌ترین سهم را در مقابل همراه خود سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

در ماه مذکور ۶۴.۱ نسبت اجتناب کرده اند خوب ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۲.۲ نسبت)، اصفهان (٧ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی (۴.۹ نسبت) جایگزین شده است کدام ممکن است بیش‌ترین سهم را در مقابل همراه خود سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

افزایش آمار چک‌های وصولی

حدود ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢۶۶۴ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١۴٠٠ از طریق ملت وصول شد کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۱۱.۲ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴.۲ نسبت افزایش نماد می‌دهد.

در ماه مذکور اجتناب کرده اند کل انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک‌های جایگزین شده به همین ترتیب ۹۱.۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ٨٩ نسبت وصول شده است.

نسبت انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چکهای وصول شده در بهمن ماه ١۴٠٠ به همین ترتیب برابر ٩١ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷.۷ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسفندماه ١٣٩٩ به همین ترتیب برابر ۹۲.۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷.۹ نسبت {بوده است}.

در اسفندماه ١۴٠٠، در استان تهران بیش اجتناب کرده اند ٢ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ فقره چک به ارزشی بالغ بر ١۴٢٣ هزار میلیارد ریال وصول شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر انواع ۹۲.۲ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر خوب ارزش ۹۱.۱ نسبت اجتناب کرده اند کل چک‌های جایگزین‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های ملت، بیشترین نسبت انواع چک‌های وصولی بـه کل چک‌های جایگزین‌ای در استان، به همین ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۲ نسبت)، البرز (۹۲.۱ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۹۱.۶ نسبت) اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۸۲.۶ نسبت)، خراسان شمالی (۸۵.۸ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرسـتان (۸۷.۱ نسبت) زیرین‌ترین نسبت انواع چک‌های وصولی به کل چک‌های جایگزین شده در استان را به شخصی اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بازرسی در بین سایر استان‌های ملت، بیش‌ترین نسبت خوب ارزش چک‌های وصولی به کل خوب ارزش چک‌های جایگزین‌ای در استان به همین ترتیب به استان‌های البرز (۹۱.۱ نسبت)،گیلان (۹۰.۳ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۸۸.۸ نسبت) اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۷۰.۹ نسبت)، خراسان جنوبی (۷۱.۱ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمنان (٧۶ نسبت) کم‌ترین نسبت خوب ارزش چک‌های وصولی به کل خوب ارزش چک‌های جایگزین شده در استان را به شخصی اختصاص داده‌اند.

کاهش نسبت انواع چک‌های برگشتی

برابر ۶٢٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٣١ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١۴٠٠ از طریق ملت بازگشت داده شده است کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۹.۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۲ نسبت افزایش نماد می‌دهد.

در ماه مذکور اجتناب کرده اند کل انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک‌های جایگزین شده به همین ترتیب ۸.۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ١١ نسبت بازگشت داده شده است. نسبت انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک‌های برگشـت داده شـده در بهمن ماه ١۴٠٠ به همین ترتیب برابر ٩ درصـد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲.۳ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسفندماه سال ١٣٩٩ به همین ترتیب برابر ۷.۹ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲.۱ نسبت {بوده است}.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ١٨١ هزار فقره چک به ارزشی بـیش اجتناب کرده اند ١٣٩ هزار میلیارد ریال بازگشت گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر انواع ۷.۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر خوب ارزش ۸.۹ نسبت اجتناب کرده اند کل چک‌های جایگزین‌ای بازگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های ملت، بیشترین نسبت انواع چک‌ برگشتی بـه کل چک‌های جایگزین‌ای در استان، به همین ترتیب به استان‌های کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۱۷.۴ نسبت)، خراسان شمالی (۱۴.۲ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان (۱۲.۹ نسبت) اختصـاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های گیلان (۶.۸ نسبت)، البرز (۷.۹ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۸.۴ درصـد) زیرین‌ترین نسـبت تعـداد چک برگشتی به کل انواع چکهای جایگزین شده در استان را به شخصی اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بازرسی در بین سایر استان‌های ملت، بیشترین نسبت خوب ارزش چک‌ برگشتی به کل خوب ارزش چک‌های جایگزین شده در استان به همین ترتیب به استان‌های کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۲۹.۱ نسبت)، خراسان جنوبی (۲۸.۹ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمنان (٢۴ نسبت) اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های البرز (۸.۹ نسبت)، گیلان (۹.۷ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۱۱.۲ نسبت) کم‌ترین نسبت خوب ارزش چک برگشتی به کل خوب ارزش چک‌های جایگزین شده در استان را به شخصی اختصاص داده‌اند.