اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ چگونه {خواهد بود}؟ / موسسه مالی جهانی انبساط ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران را پیش سوراخ بینی کرده است.


اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ چگونه {خواهد بود}؟ / موسسه مالی جهانی انبساط ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران را پیش سوراخ بینی کرده است.