افزایش ۱.۹ میلیارد دلاری انکولوژی سیرا با کسب GSK


GSK اجتناب کرده اند این شانس استفاده کرد تا Sierra را سه ماه پس اجتناب کرده اند گزارش داده‌های اساس سازنده برای موملوتینیب کاندید بی نظیر شخصی اجتناب کرده اند آزمایش فاز III MOMENTUM، خریداری تنبل. پیش بینی {می رود} سیرا در سال جاری منصفانه سفارش دارویی جدید برای موملوتینیب گزارش تنبل. قرارداد GSK با منصفانه فاصله ۱۴ ساله به نوک می رسد کدام ممکن است موملوتینیب اجتناب کرده اند رشد دهنده بی نظیر Cytopia به YM Biosciences در سال ۲۰۰۹، سه سال بعد به Gilead Sciences را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به Sierra در سال ۲۰۱۸ تنظیم می تنبل. .