افتا اجتناب کرده اند شیوع حمله فشرده سایبری به بخش‌های زیرساختی ملت جلوگیری کرد


وسط عملیات ایمنی افتا در روزهای جدیدترین، اجتناب کرده اند شیوع حمله سایبری فشرده به بخش‌های زیرساختی ملت پیشگیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات طراحی شده توسط مهاجمان در سطوح اولین بهره‌برداری خنثی شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وسط مدیریت راهبردی افتا ادعا کرد: مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده اجتناب کرده اند حفره امنیتی در یکی اجتناب کرده اند ناخوشایند‌افزارهای پرکاربرد در گروه‌ها، ضمن اخذ ورود به زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج داده ها اجتناب کرده اند آنها، دستورالعمل ها دلخواه را اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای آلوده شخصی را تزریق کنند، با این حال پیش اجتناب کرده اند آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری شخصی را ممکن کنند، با اقدام در پایان وسط عملیات ایمنی افتا اجتناب کرده اند شیوع آن پیشگیری شد.

با اختراع سرنخ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهای رفتاری استفاده شده در حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این از اشراف زاده ها متخصصان وسط مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، عوامل هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات طراحی شده برای حمله به زیرساخت‌ها خرس رصد قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ خدمت دیجیتال مهم در بخش‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی جزء نیازها بی نظیر حمله است.

مهاجمین سایبری در اینگونه حمله ها پس اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ ورود غیرمجاز، «دربهای پشتی» را اضافه کردن کرده تا اجتناب کرده اند این طریق، امکان بهرهبرداری‌های بیشتری چون افزایش درجه ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آن، استخراج داده ها، اجرای دستورالعمل ها دلخواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق محتوای آلوده را داشته باشند.

متخصصان فنی وسط مدیریت راهبردی افتا، پس اجتناب کرده اند اختراع حفره امنیتی ناشناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام بروزرسانی‌های امنیتی، اجازه استفاده از اجتناب کرده اند این «درگاه‌های پشتی» برای «رسیدگی آی پی‌های بسیاری» اجتناب کرده اند کشورهای هلند، امریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس را سلب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند باور نیازها مهاجمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع حادثه سایبری، پیشگیری شد.

لینک مختصرلینک کپی شد!