از تغییر بخشی از بدهی های بانک سینا از بنیاد مستضعفان به افزایش ۶۵.۳ درصدی چک های برگشتی در اردیبهشت ماه.


از تغییر بخشی از بدهی های بانک سینا از بنیاد مستضعفان به افزایش ۶۵.۳ درصدی چک های برگشتی در اردیبهشت ماه.