اختصاص سهام عدالت به جاماندگان آغاز شد


انتخاب با چه کسانی است؟

معنی اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تحریک کردن شده است، انتخاب اول واگذاری سهام عدالت حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر هستند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رئیس کمیسیون مالی مجلس اجتناب کرده اند تحریک کردن معنی اختصاص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد.

این در حالی است کدام ممکن است دیروزمدیرعامل نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی اجتناب کرده اند خاص نشدن سازوکارهای فرآیندهای اجرایی این ساختار خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی دانستن درباره «پروژه قانونی جاماندگان سهام عدالت» ذکر شد: گزارش‌هایی کدام ممکن است ما داشتیم انواع زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مستحق اکتسابی سهام عدالت، اجتناب کرده اند اکتسابی این سهام محروم شده بودند.

وی ذکر شد: کمیسیون مالی در مجلس یازدهم این را در اصل کار قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ها مشترک با مقامات ظرفیتی را تحمیل کرد برای این کدام ممکن است راهی پیدا کند این واگذاری انجام شود.

رئیس کمیسیون مالی مجلس ذکر شد: پیش‌سوراخ بینی ما اینجا است کدام ممکن است فرایند واگذاری به شورای برتر بورس سپرده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا انتخاب‌گیری شود.

وی ذکر شد: اشخاص حقیقی مرحله یک انتخاب بی نظیر ما هستند کدام ممکن است حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر هستند.

انتخاب بعدی ما افرادی هستند کدام ممکن است خرس محافظت نیستند، ولی بر ایده قانونی کدام ممکن است قبلاً ترتیب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده اطلاعاتی کدام ممکن است وضعیت دارایی، درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط اقامت شان را رئوس مطالب می‌تنبل کدام ممکن است در شبیه به کارگروه تخصصی کدام ممکن است قوانین رئوس مطالب کرده باید با فرآیند آموزشی ایجاد شوند.

وی ذکر شد: تأکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواستم اجتناب کرده اند وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه شخصی سازی اینجا است کدام ممکن است منصفانه ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه مشخصی برای {اطلاع رسانی} رئوس مطالب کنید.

لینک مختصرلینک کپی شد!