اجزا تعیین کنید‌گیری ابربدهکاران بانکی چیست؟


اجتناب کرده اند علل تعیین کنید‌گیری پدیده‌ ابربدهکاران بانکی می توان به عدم نظارت کافی موسسه مالی مرکزی در نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بانکی ملت، افتادگی فضای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت هر دو میزان نقدینگی شناخته شده به عنوان سرمایه در ورود به ردیابی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی، در ذکر شد‌‌وگویی کسب اطلاعات در مورد اهمیت افشای داده ها تسهیلات کلان ابربدهکاران بانکی تصدیق شد: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی ابزارهایی دارند برای اینکه اشخاص حقیقی را موظف کنند به همان اندازه تسهیلات دریافتی شخصی را بازپرداخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این ابزارها هم استفاده می‌کنند.

وی افزود: همراه خود وجود این ابزارها، با این حال متعدد اوقات فشار ایده ها کلی تاثیرگذاری بیشتری دارد؛ در شرایطی کدام ممکن است ابزار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی کارآمد نیست کدام ممکن است اشخاص حقیقی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی مراجعه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی‌های معوقه شخصی را کدام ممکن است سال‌ها صنوبر نکرده‌اند، بپردازند، افشای این داده ها فوق العاده کارآمد است.

سخنگوی کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی شکسته نشده داد: همراه خود افشای داده ها ابربدهکاران بانکی، اکتسابی‌کنندگان این تسهیلات مجبور می‌شوند زیر فشار ایده ها کلی، بدهی‌های شخصی را صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن دارایی ها موسسه مالی‌ها را اجتناب کرده اند قفل شدگی خارج کنند.

طغیانی همراه خود ردیابی به اینکه داده ها آشکار شده حال کسب اطلاعات در مورد ابربدهکاران کافی نیست، ذکر شد: گام اول اجتناب کرده اند سوی وزارت اقتصاد {در این} زمینه برداشته شد؛ با این حال طبق شواهد این داده ها درست نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه موسسه مالی‌ها نیست؛ باید افشای داده ها اکتسابی‌کنندگان تسهیلات کلان به صورت درست آشکار شود به همان اندازه این حرکت به خودت را پیدا کن برسد.

وی همراه خود خاص اینکه بنابر مصوبه مجلس، مقامات قبلا هم این امکان را داشته است کدام ممکن است داده ها این ابربدهکاران را آشکار تدریجی، شکسته نشده داد: این مصوبه کمک می‌تدریجی کدام ممکن است به این موضوع شدید تر وارد شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب پاسخگویی فراهم شود؛ بر مقدمه این مصوبه، مقامات موظف است کدام ممکن است این کار را انجام دهد.

«افتادگی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تورم‌» اجزا تعیین کنید‌گیری ابربدهکاران بانکی

سخنگوی کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی کسب اطلاعات در مورد علل تعیین کنید‌گیری پدیده‌ ابربدهکاران بانکی، آن را تا حد زیادی ناشی اجتناب کرده اند فضای مالی ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: فضای مالی ملت به طور معمول است‌‌ همراه خود افتادگی مواجه می‌‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت سلطه شدن این شرایط تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌ها را تحمل فشار قرار می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا موجب می‌شود کدام ممکن است همه محاسباتی کدام ممکن است آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی شخصی داشته باشند به هم بخورد.

طغیانی شکسته نشده داد: تحمل تاثیر شرایط افتادگی، اکتسابی‌کنندگان تسهیلات قابل انجام است کدام ممکن است دچار ضرر نامطلوب شوند؛ این افتادگی از حداکثر یکی اجتناب کرده اند اجزا بروز پدیده ابر بدهکاران بانکی است.

وی افزود: تحمیل شرایط نامتعادل مالی در اختیار بنگاه‌ها هم نیست، از افتادگی تحت سلطه می‌شود؛ در واقع گاهی محاسبات آنها هم دخیل {بوده است} برای الگوی گاهی بر مقدمه محاسبات نرخ پول خارجی به حداقل یک بار جهش پیدا می‌تدریجی هر دو کاری کدام ممکن است توجیه مالی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن رهن گرفته‌اند اجتناب کرده اند توجیه افتاده است.

سخنگوی کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر این کمیت هر دو میزان نقدینگی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان سرمایه در ورود به تامین شده است، تولید دیگری کفاف نمی‌دهد.

طغیانی به عملکرد موسسه مالی مرکزی در تحمیل ابربدهکاران بانکی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوب دشواری عدم نظارت کافی موسسه مالی مرکزی در نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بانکی ملت در تعیین کنید‌گیری ابربدهکاران بانکی سهم فوق العاده بالایی دارد.

روابط بر ضوابط صنوبر تسهیلات بانکی انتخاب دارد

وی خاص کرد: به واسطه عملکرد نظارتی موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی‌ها باید موظف شوند کدام ممکن است تعهد‌ها را تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجش کنند کدام ممکن است خواه یا نه این تسهیلات بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری دارد هر دو خیر.

سخنگوی کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی همراه خود خاص اینکه نظارت موسسه مالی مرکزی {در این} زمینه کافی نیست، شکسته نشده داد: نظارت چندانی وجود ند‌اشته است، درحالی کدام ممکن است قابل انجام است محاسبات موسسه مالی‌ها چیزهایی غیر اجتناب کرده اند این باشد هر دو روابطی تولید دیگری تحت سلطه باشد بین {افرادی که} تقاضا کننده رهن هستند؛ به معنای واقعی کلمه هستند روابط بر ضوابط صنوبر غلبه کرده است.

طغیانی ذکر شد: فهرست اسامی آشکار شده درست نیست، برای اینکه این حرکت به خودت را پیدا کن برسد‌، باید داده ها ابربدهکاران به صورت درست آشکار کردن شود، امیدواریم کدام ممکن است داده ها درست تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} تر آشکار شود.

 

تأمین: فارس